En aquesta categoria avaluarem com ens ha anat i si complim o no les nostres expectatives.