En aquesta última categoría farem un reflexió final, és a dir de tot el procés. Aquesta reflexió serà induvidual i explicarem la preparació i la nostra vivència.